Вода

Вода, як відомо, є джерелом життя. Якість води визначається цілим рядом показників, вмістом тих чи інших домішок, гранично допустимі значення яких встановлюються відповідними нормативними документами.
Відповідно до діючих стандартів вода повинна бути: безпечна в епідеміологічному, радіаційному відношенні, нешкідлива за хімічним складом та мати хорошу органолептику.
На базі нашої сучасної вимірювальної лабораторії пропонуємо вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин, масову концентрацію та оптико-фізичні вимірювання для вод таких категорій:
Питна - здійснюємо аналіз по 42-ох речовинах.
Підземна і поверхнева (з свердловин, з каптажних споруд, водотоків, водойм ) - вимірювання по 52-ом показниках.
Зворотна та стічні води (побутові, виробничі, сільськогосподарські, зливові) - проводимо визначення вмісту шкідливих речовин по 83-ох величинах:
- завислі речовини;
- сухий залишок;
- амонійний азот;
- азот загальний;
- АПАР;
- БСКп;
- жири;
- залізо загальне;
- марганець;
- мідь;
- нікель;
- нітрат-іон;
- нітрит-іон;
- нафтопродукти;
- окислюваність;
- сульфати;
- сульфіди;
- свинець;
- твердість;
- фенол;
- фосфат-іон;
- фосфор загальний;
- формальдегід;
- фториди, хлориди;
- хром (VI);
- хром (ІІІ);
- ХПК;
- цинк;
- ціаніти;
- водневий показник;
- запах;
- кислотність;
- лужність та ін.

Відповідно до наказу МОЗУ від 12.05.2010 року №400 “Про затвердження Державних санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною” – ДержСанПіН 2.2.4-171-10, наша лабораторія здійснює бактеріологічний контроль води питної:
- загальне мікробне число
- загальні колі-форми
- визначення Е-колі
- визначення ентерококів
- колі-фаги
- визначення патогенних ентеробактерій

Знаючи конкретні характеристики води ми підберемо методи підвищення її якості. За результатами лабораторно-інструментальних досліджень надамо замовнику їх інтерпретацію. У випадку незадовільних результатів досліджень, надамо фахові наукові рекомендації щодо вибору фільтрувальних установок та очисних систем, методів очистки стічних вод, а також запропонуємо заходи щодо попередження забруднення вод.